Soyabean market price Today 15/11/2022

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/11/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 140 4000 5700 5000
राहता क्विंटल 196 4301 5801 5675
धुळे हायब्रीड क्विंटल 82 5680 5680 5680
सोलापूर लोकल क्विंटल 657 4000 5760 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 4569 4550 5752 5452
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1172 4500 5790 5550
लातूर पिवळा क्विंटल 16732 5600 6201 5900
अकोला पिवळा क्विंटल 7633 4200 5950 5600
पैठण पिवळा क्विंटल 13 5361 5600 5490
भोकर पिवळा क्विंटल 247 4705 5654 5180
सावनेर पिवळा क्विंटल 95 5000 5722 5500
शेवगाव – भोदेगाव पिवळा क्विंटल 5 4200 4200 4200
परतूर पिवळा क्विंटल 248 5220 5720 5620
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 4500 5600 5000
काटोल पिवळा क्विंटल 222 5051 5560 5350